REKLAMACJE

Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient będący Kupującym uprzywilejowanym może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi albo z uprawnień gwarancyjnych określonych w Warunkach gwarancji. Gwarancją objęte są jedynie wybrane towary wskazane w Sklepie internetowym.

W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien według swojego wyboru:

 1.  przesłać zgłoszenie reklamacyjne drogą mailową na adres: store@qkids.pl , i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w mailu zwrotnym;
 2.  wypełnić formularz reklamacyjny na stronie www.qkids.pl i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w formularzu;

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:

 1. kompletny towar wraz z zestawami, gratisami;
 2. dowód zakupu;
 3. opis wady;
 4. żądanie klienta;

 

Reklamowany produkt musi być zapakowany w sposób niewskazujący na zawartość przesyłki oraz tak, aby towar był należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku wysyłki towaru zapakowanego niezgodnie z powyższymi wytycznymi Sprzedawcy nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie lub zgubienie.

Sklep internetowy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu drogą mailową. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Serwis zwróci Klientowi zwrot poniesionych kosztów lub za zgodą Klienta wymieni urządzenie na inny model o podobnych parametrach technicznych i podobnej wartości.

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący Kupującym uprzywilejowanym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca.
 3. Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz poprzez wypełnienie stosowanego formularza w Sklepie internetowym pod adresem: https:// www.qkids.pl /zwroty-i-reklamacje/.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie elektronicznej na adres e-mail: store@qkids.pl lub pisemnej na adres: TelForceOne ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław. Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem.
 5. Zwracany towar należy przesłać na adres:  ZWROTY – MoMi TelForceOne ul. Krakowska 119  50-428 Wrocław  z wyraźnym oznaczeniem „ZWROT” na zewnątrz opakowania. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Kupujący uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sklep internetowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Kupujący uprzywilejowany korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, sklep ten nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany w Regulaminie przed upływem tego terminu.
 11. Zwracany towar musi być nowy, nie posiadać śladów użytkowania oraz nadawać się do dalszej odsprzedaży.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną  zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.