Regulamin Sklepu internetowego QKIDS

 

obowiązujący od 1.07.2021 r.

 

 1. Niniejszy regulamin reguluje działanie sklepu internetowego QKIDS, działającego pod adresem www.qkids.pl , który prowadzony jest przez TelForceOne S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ul. Krakowskiej 119, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000232137, NIP 898-196-78-51, REGON 932674375, o kapitale zakładowym w wysokości 8 195 848 zł.
 2. Regulamin udostępniany jest w trybie ciągłym na stronie internetowej sklepu pod adresem: https:// www.qkids.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający Użytkownikom w każdym czasie odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.qkids.pl , sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 4. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, informacje o wyrażonych zgodach marketingowych.
 5. Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Klient- podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Klient uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany;
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego i która złożyła oświadczenie, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową (będzie to równoważne z zaznaczeniem checkboxa, znajdującego się w formularzu zamówienia) lub gdy wynika to z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sklep w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 11. Sprzedawca- operator Sklepu internetowego – TelForceOne S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ul. Krakowskiej 119, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000232137, NIP 898-196-78-51, REGON 932674375, o kapitale zakładowym w wysokości 8 195 848 zł

 

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia Klientów mogą być składane przez Sklep internetowy 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych.
 2. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego to urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików „cookies.”
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 4. Do dokonania zakupów w Sklepie niezbędne jest albo Konta Klienta albo zakup bez logowania i rejestracji konta zgodnie z poniższym:

a) Aby założyć Konto Klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie QKIDS w tym podać imię, nazwisko, adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

b) Aby złożyć zamówienie bez rejestracji konta należy wybrać metodę dostawy, określić adres wysyłki, podać adres email oraz numer telefonu.

Klient, składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 

 1. wyboru zamawianych towarów,
 2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony paragon/faktura (mogą to być różne adresy),
 3. wyboru sposobu płatności.

Stąd też, Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym.  Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 

 1. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 2. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia i w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty, zwróci mu wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
 4. Klientowi przysługują następujące prawa:

a) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; w pozostałym zakresie Klient rezygnuje z zamówienia a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b) rezygnacja z zamówienia – Klient rezygnuje z całości zamówienia a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 

 1. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar a nie doszło do realizacji zamówienia, Sklep zwróci należność Klientowi zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 10 (Zwrot środków finansowych).
  10) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
 2. W przypadku oznaczenia w formularzu zamówienia checkboxa „Chcę otrzymać fakturę VAT” a następnie wypełnienia formularza oznaczonego „Firma” oraz wpisaniem NIP, przyjmuje się, że Klient zawiera umowę na cele zawodowe jako Przedsiębiorca w rozumieniu Regulaminu. W przypadku dokonywania zakupu na cele inne niż zawodowe, Klient zobowiązany jest zaznaczyć checkbox o treści: „Oświadczam, że zawieram umowę jako przedsiębiorca uprzywilejowany i nie ma ona dla mnie charakteru zawodowego.”

 

IV. CENY TOWARÓW

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a)zawierają podatek VAT,
b) podawane są w złotych polskich,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.

 

V. DOSTAWA

 

 1. Sklep realizuje Dostawy Towarów na terytorium całej Unii Europejskiej.
 2. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale Dostawców, którzy są wyspecjalizowanymi operatorami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta lub w przypadku wyboru usługi Paczkomaty InPost adres paczkomatu wybranego przez Klienta albo w przypadku wyboru dostawy kurierskiej- adres dostawy wskazany w zamówieniu.
 4. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu dokonania zapłaty w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Sklep internetowy realizuje Dostawy za pośrednictwem wybranego przez Klienta Dostawcy wybranego spośród następujących podmiotów:

a) na terenie Polski wg wyboru Klienta: kurier GLS, kurier DPD, Paczkomaty InPost, Poczta Polska;

b) dostawa zagraniczna (wszystkie kraje UE): kurier UPS.

 

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia realizowane są wg wskazania w Sklepie internetowym, w czasie 2-3 dni roboczych dla przesyłek zagranicznych oraz 1-2 dni robocze w przypadku przesyłek na terenie Polski. W przypadku przedłużonego terminu realizacji zamówienia klient zostanie o tym powiadomiony albo w trakcie składania zamówienia albo niezwłocznie po jego złożeniu formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
 2. Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wydania towaru Dostawcy do doręczenia Klientowi.

 

VII.  FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności:

 

 1. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych.
 2. Pobranie –  poprzez wybranie tej formy w formularzu zamówienia;
 3. W przypadku przesyłek zagranicznych- Płatność PayPal
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Ewentualne dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone zostaną każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.
 6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności lub dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Każdorazowo informacja o ograniczeniu znajdować się będzie w opisie Towaru.

 

VIII. REKLAMACJE

Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient będący Kupującym uprzywilejowanym może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi albo z uprawnień gwarancyjnych określonych w Warunkach gwarancji. Gwarancją objęte są jedynie wybrane towary wskazane w Sklepie internetowym.

W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien według swojego wyboru:

 1.  przesłać zgłoszenie reklamacyjne drogą mailową na adres: store@qkids.pl , i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w mailu zwrotnym;
 2.  wypełnić formularz reklamacyjny na stronie www.qkids.pl i postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w formularzu;

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:

 1. kompletny towar wraz z zestawami, gratisami;
 2. dowód zakupu;
 3. opis wady;
 4. żądanie klienta;

Reklamowany produkt musi być zapakowany w sposób niewskazujący na zawartość przesyłki oraz tak, aby towar był należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku wysyłki towaru zapakowanego niezgodnie z powyższymi wytycznymi Sprzedawcy nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie lub zgubienie.

Sklep internetowy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu drogą mailową. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Serwis zwróci Klientowi zwrot poniesionych kosztów lub za zgodą Klienta wymieni urządzenie na inny model o podobnych parametrach technicznych i podobnej wartości.

 

IX. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący Kupującym uprzywilejowanym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca.
 3. Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz poprzez wypełnienie stosowanego formularza w Sklepie internetowym pod adresem: https:// www.qkids.pl /zwroty-i-reklamacje/.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie elektronicznej na adres e-mail: store@qkids.pl lub pisemnej na adres: TelForceOne ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław. Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem.
 5. Zwracany towar należy przesłać na adres: ZWROTY – MoMi TelForceOne ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław z wyraźnym oznaczeniem „ZWROT” na zewnątrz opakowania.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Kupujący uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sklep internetowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Kupujący uprzywilejowany korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, sklep ten nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany w Regulaminie przed upływem tego terminu.
 11. Zwracany towar musi być nowy, nie posiadać śladów użytkowania oraz nadawać się do dalszej odsprzedaży.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

X. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest TELFORCEONE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232137, NIP 8981967851.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 

 1. realizacji zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. przekazywania informacji handlowych, ofert marketingowych, w tym informacji o rabatach i promocjach na podany adres e-mail Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile wyrażono na to zgodę;
 4. Administrowania Kontem Klienta, jeśli zostało założone, tj. utrzymania Konta Klienta i zapewnienia jego funkcjonalności określonych w Regulaminie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy oraz Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 5. obsługi korespondencji mailowej przesłanej za pomocą formularza kontaktowego bądź w inny sposób, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. wykorzystania plików Cookies, określonych w Polityce Cookies, w tym w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. realizacji innego niż wyżej wymieniony prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w Sklepie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2, tj.:

 

 1. przez okres realizacji i rozliczenia zamówienia;
 2. przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Sprzedawcę określone obowiązki, m.in. obowiązek przechowywania dokumentów rozliczeniowych związanych z zamówieniem;
 3. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych – przez okres realizacji przez Sprzedawcę działań informacyjno-marketingowych, w ramach których przekazywane są informacje handlowe, oferty marketingowe itp., jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. przez okres administrowania Kontem Klienta, jednak nie dłużej niż do czasu dezaktywacji tego konta przez Sprzedawcę albo Klienta bądź cofnięcia zgody Klienta. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. przez okres niezbędny do zapewnienia obsługi korespondencji mailowej, w szczególności zamknięcia tematu korespondencji, jeżeli Klient kierował do Sprzedawcy taką korespondencję;
 6. przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy lub osób trzecich, m.in. przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym z realizowanym zamówieniem.

4. Po upływie okresów określonych w ust. 3 lit. a-e dane Klienta mogą być przechowywane przez okres określony w ust. 3 lit. f, tj. przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym z realizowanym zamówieniem.

5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po ww. okresie dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem z serwisu.

6. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli takową zgodę wyrażono), dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie danych przez Sprzedawcę jest sprzeczne z RODO.

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi związane z realizacją celów przetwarzania określonych w ust. 2, m.in. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej TelForceOne oraz osobom wykonującym zadania związane z procesami handlowo-marketingowymi, realizacją zamówień, obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów, podmiotom świadczącym usługi prawne i dochodzenia należności, operatorom pocztowym, kurierom, bankom przy realizacji płatności oraz organom uprawnionym do pozyskania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum, niezbędnego do realizacji celów przetwarzania. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. W przypadku podania danych w oparciu o zgodę, dane przekazywane są przez Klienta dobrowolnie, jednak brak ich podania może spowodować niemożność skorzystania z wybranych opcji Sklepu. W pozostałych przypadkach zebranie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia, założenia Konta Klienta oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy lub osób trzecich. Brak ich podania mógłby spowodować niemożność realizacji zamówienia, założenia Konta Klienta bądź prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub osób trzecich.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Konta Klienta.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.