I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy o następującym:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w serwisie QKIDS www.qkids.pl jest TelForceOne S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232137, NIP: 898-19-67-851, REGON: 932674375.

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia w celu:

a) badań jakości obsługi oraz celów analitycznych i statystycznych stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

b) otrzymywania informacji handlowych, ofert marketingowych, w tym informacji o rabatach i promocjach na podany adres e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, o ile wyrażono na to zgodę;

c) obsługi korespondencji mailowej przesłanej za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

d) wykorzystania plików Cookies, określonych w Polityce Cookies, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

e) realizacji innego niż wyżej wymieniony prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem z serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Po upływie tego okresu dane przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać na ich tle. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po ww. okresie dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z korzystaniem z serwisu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli takową zgodę wyrażono), dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych przez Administratora jest sprzeczne z Rozporządzeniem.

Dane odbiorców danych osobowych

Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów,, m.in. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej TelForceOne oraz osobom wykonującym zadania związane z procesami handlowo-marketingowymi. ,. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Obowiązek i konsekwencje niepodania danych

W przypadku podania danych w oparciu o zgodę, dane przekazywane są przez Pana/Panią dobrowolnie, jednak brak ich podania może spowodować niemożność skorzystania z wybranych opcji serwisu.
W pozostałych przypadkach zebranie danych jest niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania. Brak ich podania mógłby spowodować niemożność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

Dane zbierane automatycznie

Serwis działający w domenie www.qkids.pl wykorzystuje następujące narzędzia:
Google Analytics – służy do monitorowania i analizy ruchu na witrynie www. Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane będą takie dane jak: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Strona korzysta także z raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.
Google AdWords – służy do prowadzenia kampanii online w sieci wyszukiwania oraz w sieci reklamowej, wykorzystujące mechanizmy targetowania i remarketingu komunikatów reklamowych. Użytkownik serwisu ma możliwość zrezygnowania z usługi Google AdWords dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Dane pochodzące z Google oparte na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (np. wiek, płeć i zainteresowania) służą lepszemu dopasowaniu komunikatów reklamowych.
MailChimp – platforma online służąca do wysyłania profesjonalnych kampanii e-mail marketingowych w postaci, np. newslettera.

 

II. POLITYKA COOKIES

Definicje

 

 1. Administrator – oznacza TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232137, NIP: 898-19-67-851, REGON: 932674375.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  2a. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  2b. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.qkids.pl
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

 1. Konfiguracja serwisu, dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2.Rozpoznawanie urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
 3. Uwierzytelnienie użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika w serwisie.
 4. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 5. Optymalizacja i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 6. Analiz i badań oraz audytu oglądalności.
  Środki techniczne i Państwa obowiązki
  Serwis dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochroni je przed działaniem osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.